PE-PO pevný podpalovač 40ks

Obj. kód: 7006 EAN: 8595009210694
Vaše cena:
28,00
Objednat:
ks  
Dostupnost: Skladem více než 30 ks
Výrobce: Severochema
Tento produkt se nezapočítává do dopravy zdarma!
H- GHS02 - hořlavé látky H- GHS02 - hořlavé látky ?
PE-PO podpalovač pevný - 40 podpalů (folie)
 
PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket
 
 
 

Popis produktu

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

EUH066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H228

Hořlavá tuhá látka.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P308+P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékař

 


Výrobek je balen v krabici po 30 ks. Cena je uvedena za 1 ks a nemusíte objednávat po krabicích.
Nabídka obchodu
Akční slevy
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?:

Sledování zásilek
Zadejte číslo balíku:

DISKONTDROGERIE.cz

Telefon:608065045
E-mail: diskontdrogerie@gmail.com

člen Hospodářské Komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace

Kontakt

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

O nás

O nás

Ubytování