Waschkönig Universal prací gel 3,305 l 110 PD

Obj. kód: 7086 EAN: 4260418930436
Vaše cena:
156,00
Objednat:
ks  
Dostupnost: Skladem více než 30 ks
Výrobce: Waschkonig
V-Varování V-Varování ?
WaschKönig Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn při zachování barev.  
 
Univerzální prací gel na bílé i barevné prádlo, vhodný i pro zářivé neonové barvy. Efektivní formule pro odstranění fleků a nečistot při zachování barev. Důkladně vyhlazuje vlákna a oživuje již vybledlé barvy. Vhodný pro praní od 20 do 90 °C.
 
 
 
Země původu
 
Německo
 
Bezpečnostní upozornění
 
GHS05 - korozivní a žíravé látky
 
GHS07 - dráždivé látky
Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).
Signální slovo: Varování
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 
H315 - Dráždí kůži.
 
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
 
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 
 

 

Nabídka obchodu
Akční slevy
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?:

Sledování zásilek
Zadejte číslo balíku:

DISKONTDROGERIE.cz

Telefon:608065045
E-mail: diskontdrogerie@gmail.com

člen Hospodářské Komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republiky

Informace

Kontakt

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

O nás

O nás

Ubytování